Milieu

Milieu

Duurzame bedrijfsvoering? Phronesys faciliteert de conformiteit met vigerende wet-en regelgeving op maat van uw bedrijf

Worden de belangrijke milieuaspecten van uw bedrijfsactiviteiten gedefinieerd? Hoe wordt bodemverontreiniging, water- en luchtvervuiling aangepakt? Hoe worden milieuklachten (door geluidshinder, geurhinder, … ) aangepakt  en opgevolgd? Hoe maakt u milieuaspectenanalyses op? Hoe beheert u uw registers voor afval en gevaarlijke stoffen?

Met de module ‘Milieu’ volgt u al deze processen efficiënt en duurzaam op.

Functionaliteiten

U identificeert de inputs (bijv. grondstoffen, energie, …) en output (bijv. eindproducten, afval, …) van uw activiteiten en identificeert vervolgens de milieuaspecten en de bijbehorende milieueffecten – rekening houdend met een levenscyclusperspectief – die uit deze inputs, outputs en activiteiten voortvloeien. Zodra de milieuaspecten en hun impact bepaald zijn, kunnen deze aangewend worden om concrete milieu doelstellingen en bijhorende taken vast te leggen.

Het volledige proces voor het registreren, opvolgen en afhandelen van (externe) milieuklachten wordt transparant en efficiënt opgevolgd door middel van deze module.

Het volledige proces van milieu-incidenten; vanaf de eerste stap ‘rapportage’,  het uitvoeren van de ‘oorzaakanalyse’ tot en met het initiëren van de noodzakelijke acties voor het afsluiten van incidenten wordt transparant opgevolgd met behulp van deze module. 

Maak gebruik van toolboxmeetings, lessons learned, … om medewerkers, onderaannemers en andere belanghebbenden te informeren c.q. te sensibiliseren om toekomstige milieu-incidenten te voorkomen.

Standaardiseer het proces van inzameling, opslag/etikettering en verwijdering van gevaarlijk afval binnen uw organisatie.

Ieder bedrijf dat afval produceert is verplicht een afvalstoffenregister bij te houden. Een dergelijk afvalstoffenregister dient minimaal volgende gegevens te bevatten:

–  de hoeveelheid afvalstoffen;

–  de aard en samenstelling van de afvalstoffen;

–  de verwerking- of toepassingswijze van de afvalstoffen;

–  naam, adres en identificatienummer van de overbrenger en vervoerde van de afvalstoffen (indien van toepassing);

–  naam, adres en identificatienummer van de ontvanger van de afvalstoffen.

Bovenstaande informatie kan u eenvoudig registreren in de module afvalstoffenbeheer.  Verlies ook geen tijd met het zoeken naar ophaalbonnen, identificatieformulieren, facturen, … deze zijn steeds beschikbaar via de bijlagen.

Via deze functionaliteit maak je een overzichtelijke inventaris gevaarlijke stoffen op en koppel je deze gegevens meteen aan uw risicoanalyse chemische agentia (RACA). Aan de hand van de gegevens in de inventaris worden  ook automatisch de Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) gegenereerd.