Algemene voorwaarden

Laatste aanpassing 11/04/2024

1. Definities

Activatiekost: de eenmalige kost om de cloudapplicatie te configureren en de toegang tot de cloudapplicatie te activeren.

APPs: mobiele applicaties (Android, iOS, …) dewelke interageren met de cloudapplicatie.

Cloudapplicatie: de in de offerte vermelde, door PHRONESYSS ontwikkelde en online beschikbaar gesteld applicatie. Het gaat niet limitatief om: Phronesys of VCA-Online.

Gebruiker: werknemer of zelfstandige dienstverstrekker die met de Klant verbonden is middels een contractuele relatie en die in het kader van de uitvoering van dat contract gebruik maakt van de cloudapplicatie of de bijhorende APPs.

Gebruiksvergoeding: verwijzing naar het geheel van vergoedingen, met name de gebruiksvergoeding voor de cloudapplicatie en de gebruiksvergoeding voor de APPs, beiden hieronder gedefinieerd.

Gebruiksvergoeding voor de cloudapplicatie: de jaarlijkse licentievergoeding voor het gebruik van de cloudapplicatie.

Gebruiksvergoeding voor de APPs: de jaarlijkse licentievergoeding voor het gebruik van de APPs op basis van het aantal gebruikers.

ISO27001: het ISO-certificaat inzake informatiebeveiliging, waarvoor PHRONESYSS gecertificeerd is.

Klant: de contractspartij die van PHRONESYSS de toelating verkrijgt tot gebruik van een door haar ontwikkelde cloudapplicatie.

Opleiding: opleiding voor de cloudapplicatie, dewelke gebaseerd is op het principe ‘train the trainer’. Deze wordt standaard gegeven in het Nederlands, Frans of Engels – zoals in onderling overleg wordt afgesproken tussen PRHONESYSS en de Klant – en de duurtijd is afhankelijk van het geselecteerde pakket en wordt gespecificeerd in de offerte.

Overeenkomst: de aanvaarde offerte en deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle door de Klant eenzijdig toegevoegde en niet expliciet door PHRONESYSS aanvaarde bepalingen.

PHRONESYSS: PHRONESYSS BV, met zetel te Hannekenshoek 15, 2200 Herentals, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout en ondernemingsnummer 0808.410.074.

Alle verwijzingen in deze algemene voorwaarden naar de termen zoals gedefinieerd in dit artikel 1, hebben de draagwijdte die de definitie stipuleert, ongeacht of zij met of zonder hoofdletter worden geschreven.

2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen PHRONESYSS enerzijds en de Klant anderzijds. Deze algemene voorwaarden dienen aanvaard te worden door de Klant middels ondertekening onderaan dit document en zij maken samen met de door de Klant aanvaarde offerte de Overeenkomst tussen de partijen uit, met uitsluiting van alle door de Klant eenzijdig toegevoegde en niet expliciet door PHRONESYSS aanvaarde bepalingen. Indien de offerte afwijkt van de algemene voorwaarden, dan zal de offerte primeren. 

Deze Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is de originele versie en zal bij discrepanties steeds voorrang krijgen op enige vertaling dewelke ten informatieve titel wordt meegedeeld.

De Klant kan de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen slechts aan derden overdragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van PHRONESYSS.

2.1 Aanpassing van de algemene voorwaarden

Op elk ogenblik kan PHRONESYSS een nieuwe versie van haar algemene voorwaarden uitbrengen. Deze nieuwe versie is tegenstelbaar aan de Klant na kennisname en aanvaarding door de Klant. De  Klant erkent dat zij kennis kan nemen van een nieuwe versie van de algemene voorwaarden in een bericht door PHRONESYSS aan de Klant, waaronder een email naar een tussen partijen gangbaar email adres en de nieuwe versie van de algemene voorwaarden tezamen hiermee aan de Klant worden toegezonden. Ook via de cloudapplicatie worden alle Gebruikers van de Klant over een nieuwe versie van de algemene voorwaarden geïnformeerd en kunnen zij deze voorwaarden raadplegen. Uiterlijk zeven (7) dagen na kennisgeving van de wijzigingen kan de Klant gemotiveerd bezwaar aantekenen, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden de gewijzigde algemene voorwaarden aanvaard te hebben.

3. Licenties - beschrijving van het gebruiksrecht

3.1 Intellectuele eigendomsrechten van Phronesyss en licentie

PHRONESYSS is en blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere (eigendoms)rechten in de meest ruime zin (waaronder auteursrechten) waarover zij beschikt of waarover ze een rechtsgeldig gebruiksrecht heeft afgesloten, met betrekking tot de cloudapplicatie en de APPs. De Klant kan nooit enige rechten doen gelden op aanpassingen die PHRONESYSS aan de software doet, alsook aanpassingen die gebeuren op vraag van de Klant. Deze eigendomsrechten omvatten eveneens alle bedrijfsgeheimen waartoe de Klant tijdens de Overeenkomst kennis van zou kunnen nemen. Alle documenten, materiaal, intellectuele eigendomsrechten, ideeën en werkmethoden die worden ontwikkeld tijdens én in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zijn en blijven eigendom van PHRONESYSS.

PHRONESYSS verleent aan de Klant een licentie op de cloudapplicatie en/of APPs. Deze licentie omvat het persoonlijke, niet-exclusieve, tijdelijke en niet overdraagbare recht tot gebruik van de cloudapplicatie en/of APPs, voor de in de offerte bepaalde duurtijd en voor in de offerte bepaalde Gebruikers.

De Klant zal zich meer bepaald onthouden van elk ander gebruik dan dat waartoe hij gerechtigd is conform de offerte en deze algemene voorwaarden. Zo zal de Klant zich onthouden van elke registratie, depot, of enige andere bescherming van de cloudapplicatie of delen ervan, van het rechtstreeks of onrechtstreeks, tegen vergoeding of gratis, ter beschikking stellen van derden, deze te commercialiseren, deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, dupliceren of te verspreiden, onder welke vorm ook, te vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins te veranderen.

De Klant onthoudt zich ervan om de cloudapplicatie te gebruiken voor het verwerken van gegevens waarvan het bezit illegaal is (met inbegrip van Gebruikers die onrechtmatig gegevens verwerken die intellectuele eigendomsrechten of bedrijfsgeheimen schenden). Bij het beëindigen van de samenwerking van de Klant met haar Gebruikers of andere medewerkers, zoals haar bestuurders, werknemers, externe consultants of aangestelden in de meest ruime zin, zullen deze geen enkele intellectuele eigendomsrechten in hun (persoonlijk) bezit behouden. Bij het beëindigen van het gebruik van de Cloudapplicatie, zal de Klant alle bijhorende documentatie en handleidingen vernietigen. Hij verbindt zich ertoe in dat geval ook geen enkel gebruik meer te zullen maken van de Cloudapplicatie, op welke wijze ook. De Klant maakt zich sterk dat en draagt de bewijslast dat zijn Gebruikers en in het algemeen al zijn bestuurders, werknemers, externe consultants of aangestelden in de meest ruime zin deze bepalingen zullen respecteren, en zal hiertoe de nodige maatregelen treffen.

Tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PHRONESYSS, zal de Klant geen informatie waaronder bedrijfsgeheimen naar iemand anders verspreiden dan diens werknemers of (onder)aannemers, die ervan op de hoogte dienen gebracht te worden door de Klant om hun verplichtingen onder deze Overeenkomst uit te voeren. De Klant verbindt er zich toe alle documenten voor te leggen of formaliteiten te vervullen die nodig zijn of bijdragen tot het in staat stellen van PHRONESYSS om haar rechten uit hoofde van deze clausule uit te oefenen, inclusief maar niet beperkt tot de formaliteiten om patenten, modellen, copyrights en/of andere intellectuele rechten te verkrijgen of in stand te houden.

3.2 Intellectuele eigendomsrechten van de Klant

De door de Klant geüp- en gedownloade gegevens blijven te allen tijde zijn exclusieve eigendom en verantwoordelijkheid, behoudens rechten van derden.

3.3 Beperkingen van het gebruiksrecht

Gebruikersbeheer gebeurt via een hiertoe ontwikkelde interface. De toegang van een Gebruiker tot de cloudapplicatie gebeurt via een gebruikersnaam en paswoord en is strikt persoonlijk; een paswoord mag in geen geval aan een ander persoon worden doorgegeven (en/of door een ander persoon worden gebruikt). De gebruikersnaam laat toe de Gebruiker te identificeren. Voor elke Gebruiker wordt gespecificeerd of deze intern of extern verbonden is met de Klant. Deze informatie wordt steeds correct ingegeven via de hiertoe beschikbare interface door de Klant en op diens verantwoordelijkheid.

3.4 Uitoefening van het gebruiksrecht en aangeboden functionaliteit

PHRONESYSS verleent toegang tot de cloudapplicatie middels een beveiligde webpagina en gepersonaliseerd identificatiesysteem.

De Klant verklaart voldoende kennis te hebben van de toepassing, mogelijkheden en technische specificaties van de cloudapplicatie zoals in de offerte beschreven en verlangt er geen nadere omschrijving van.

3.5 Opleiding en helpdesk

De opleiding wordt ASAP ingepland door PHRONESYSS, na ontvangst van betaling van de Gebruiksvergoeding en Activatiekost cfr. artikel 5.2. Deze opleiding staat open voor maximaal twee personen.

Gedurende de contractperiode staat er gratis een online helpdesk ter beschikking voor de door de Klant aangewezen hoofdgebruiker waar hij/zij terecht kan met vragen van technische en functionele aard m.b.t. de werking en het gebruik van de cloudapplicatie. Deze ondersteuning is in het Nederlands, Frans of Engels, naargelang de wens van de Klant, ter beschikking via een ingebouwde functionaliteit in de cloudapplicatie. Alle Gebruikers kunnen zelf uitleg zoeken in een wiki beschikbaar binnen de applicatie.

4. Duur van de overeenkomst

De duur van de overeenkomst bedraagt één (1) jaar vanaf aanvaarding van de offerte door de Klant en wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn, behoudens aangetekende opzegging door één van beide partijen, uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag.

4.1 Activatie

De activatiedatum wordt door de Klant en PHRONESYSS in samenspraak bepaald. Uitgaande van een normale en met de systeemvereisten in overeenstemming zijnde configuratie bij de Klant, duurt de activatie ongeveer vijf (5) werkdagen (indicatief). Om de activatiedatum te kunnen halen, moet de Klant tijdig de gevraagde documentatie en informatie in het gevraagde formaat doorgeven aan PHRONESYSS. PHRONESYSS verbindt zich ertoe de cloudapplicatie in overeenstemming te brengen met de in de offerte opgenomen systeemvereisten c.q. configuratie. PHRONESYSS behoudt zich het recht voor niet tot activatie van de toegang over te gaan tot na ontvangst van de betaling van de Gebruiksvergoeding en de Activatiekost, zonder dat de Klant hierdoor tot welke schadevergoeding ook gerechtigd is.

4.2 Schorsing, ontbinding van de overeenkomst

PHRONESYSS heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst (en bijgevolg de toegang tot of interactie met de APPs en de Cloudapplicatie) op te schorten bij een betalingsachterstand van 15 kalenderdagen en dit op het ogenblik dat de Klant al haar openstaande vervallen facturen jegens  PHRONESYSS voldaan heeft. Voor deze opschorting is geen voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist. Deze opschorting schort de contractuele verplichtingen van de Klant geenszins op. Meer bepaald lopen de betalingsverplichtingen tijdens de periode van opschorting onverminderd door.

PHRONESYSS heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst, en meer specifiek de toegang tot of interactie met de APPs en de cloudapplicatie, op te schorten voor een Gebruiker bij inbreuken begaan tegen het gebruiksrecht zoals beschreven onder Artikel 3. Voor deze opschorting wordt de Klant voorafgaandelijk in gebreke gesteld met een termijn van vijf (5) werkdagen om de inbreuk te remediëren. Bij gebreke aan het remediëren van de inbreuk kan de toegang van de Gebruiker worden geschorst. Indien de Klant geen antwoord biedt op de vastgestelde inbreuken en geen medewerking verleent om de inbreuken te staken kan PHRONESYSS overgaan tot een opschorting voor alle Gebruikers van de Klant. Deze opschorting schort de contractuele verplichtingen van de Klant geenszins op. Meer bepaald lopen de betalingsverplichtingen tijdens de periode van opschorting gewoon door.

Dit alles laat alle rechten van partijen onverlet om bij contractuele wanprestatie (met inbegrip van misbruik van het gebruiksrecht) alle stappen te ondernemen om onder andere schadevergoeding te bekomen, de overeenkomst te ontbinden, of de gedwongen uitvoering ervan te vorderen.

5. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

5.1 Voorwerp

De overeengekomen prijs omvat de activatie en de licenties voor het gebruik van de cloudapplicatie en APPs volgens offerte. De activatiekost in de offerte vermeld dient eenmalig en voor opstart voldaan te worden door de Klant.

5.2 Facturatie

De gebruiksvergoeding en de activatiekost wordt meteen, na aanvaarding van de offerte, gefactureerd en dient betaald te worden uiterlijk zeven (7) kalenderdagen, bij gebreke waaraan PHRONESYSS het recht heeft om activatie van de applicatie te schorsen. De gebruiksvergoeding is altijd op jaarbasis verschuldigd en is vooraf in zijn geheel betaalbaar, tenzij deze maandelijks wordt aanbetaald conform de offerte. De gebruiksvergoeding is in zijn geheel verschuldigd voor ieder begonnen jaar, zelfs indien de Overeenkomst beëindigd zou worden in de loop van dat jaar.

Alle facturen van PHRONESYSS zijn, behoudens andersluidend beding, betaalbaar binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen na ontvangstdatum van de factuur. Facturen worden per e-mail verstuurd naar de Klant, de ontvangstdatum wordt dan ook geacht gelijk te zijn aan de datum van verzending van de factuur door PHRONESYSS. Indien de factuur door een de Klant niet (volledig) betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een intrest verschuldigd zijn van 10%  per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur, met dien verstande dat de toepasselijke intrestvoet nooit lager kan zijn dan de op dat moment van toepassing zijnde intrest op basis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.  De factuur zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling indien de Klant niet overgaat tot betaling binnen de maand na de vervaldag van de factuur, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Dit alles onverminderd het recht van PHRONESYSS om hogere schade aan te tonen en vergoed te zien. 

5.3 BTW

Alle prijzen zijn exclusief btw.

5.4 Prijswijziging

De gebruiksvergoeding is jaarlijks onderhevig aan een indexering op basis van de gezondheidsindex met als basisjaar 2004 en is het resultaat van volgende formule: (basisvergoeding x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer. De basisvergoeding is de bedongen gebruiksvergoeding. Het nieuwe indexcijfer is de gezondheidsindex van de maand die aan de verjaardag van het contract voorafgaat. De aanvangsindex is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de offerte ondertekend werd.

6. Garantie - service level

De cloudapplicatie die door PHRONESYSS ontwikkeld werd, ondersteunt bepaalde bedrijfsprocessen van de Klant. PHRONESYSS heeft in dit kader de ISO 27001 certificatie (informatiebeveiliging) bekomen. PHRONESYSS doet daarom ook alle commercieel redelijke inspanningen om een grote beschikbaarheid (uptime) en de integriteit van de applicatie en de databank te waarborgen. Op regelmatige tijdsstippen worden er incrementele en full back-ups genomen door PHRONESYSS die op verschillende locaties bewaard worden.

PHRONESYSS beschikt over de nodige expertise en verbindt zich ertoe om bij slecht functioneren of bij uitval van (één van) de servers al het mogelijke te doen dit zo snel mogelijk op te lossen (middelenverbintenis). PHRONESYSS kan ook een workaround aanbieden mocht blijken dat een definitieve oplossing van het probleem niet haalbaar is op korte termijn. Zij zal alle redelijke inspanningen leveren om de cloudapplicatie en APPs te allen tijde beschikbaar te stellen aan de Gebruikers en dit vrij van virussen, bugs en andere spyware.

Voorziene onderhouds- of herstelwerkzaamheden worden zoveel als mogelijk buiten de werkuren (8h-20h tijdens de week) ingepland. Klanten worden vooraf ingelicht omtrent deze werkzaamheden, met inbegrip van de verwachte downtime van de applicatie.

Ieder gebruik gebeurt steeds op eigen risico van de Gebruiker.

Op gemotiveerd verzoek van de Klant kan PHRONESYSS een beschikbare back-up van diens gegevens terugplaatsen op de server (gemiddelde tijd: één werkdag).

Tenzij ze het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid, of tenzij PHRONESYSS en de Klant vooraf zijn overeengekomen omtrent het bedrijfs-kritisch karakter van bepaalde processen van de Klant, kan de hier vermelde downtime door operationele problemen geen aanleiding geven tot andere schadevergoeding dan onder het volgende punt vermeld.

7. Aansprakelijkheid

PHRONESYSS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, behoudens directe schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van PHRONESYSS of diens aangestelden.

De aansprakelijkheid van PHRONESYSS is beperkt tot de directe schade die de Klant ondervindt door het gebrek of de fout in de cloudapplicatie te wijten aan Phronesyss. Onder deze directe schade wegens lichte fouten wordt uitsluitend verstaan:

  • Redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om de prestatie van PHRONESYSS aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van de Klant wordt ontbonden;
  • Redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem doordat PHRONESYSS de applicatie niet tijdig heeft geactiveerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

De aansprakelijkheid van PHRONESYSS ontstaat in alle gevallen slechts indien de Klant PHRONESYSS onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, met een gedetailleerde beschrijving van de vastgestelde tekortkoming, waarbij een redelijke termijn ter remediëring van de tekortkoming wordt gesteld, en PHRONESYSS ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

Behoudens dwingende wettelijke beperkingen, is de totale aansprakelijkheid en eventueel verschuldigde schadevergoeding hoe dan ook beperkt tot maximaal de gebruiksvergoeding voor één jaar. Indien PHRONESYSS evenwel verzekerd is voor het betreffende schadegeval, zal de schadevergoeding in geen geval groter zijn dan het bedrag dat ter zake door de verzekeraar van PHRONESYSS  zal worden uitgekeerd.

De Klant verbindt er zich toe om, binnen de wettelijke grenzen, op geen enkel moment de buitencontractuele aansprakelijkheid in te roepen van de bestuurders, werknemers en/of hulppersonen van PHRONESYSS.

PHRONESYSS is geenszins aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit het gebruik van de cloudapplicatie of APPs of voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten, zolang de oorzaak niet te wijten is aan haar eigen grove fout of opzet, of die van haar aangestelden.

Aansprakelijkheid van PHRONESYSS voor indirecte schade waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Klant voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de Klant aan PHRONESYSS voorgeschreven toeleveranciers, alsook schade door overmacht is uitgesloten.

De Klant erkent dat het herstel van de schade veroorzaakt door de niet-nakoming van een contractuele verbintenis door PHRONESYSS, opgenomen in deze algemene voorwaarden, binnen de wettelijke grenzen exclusief beheerst wordt door de regels van het contractenrecht, zelfs wanneer de gebeurtenis die aan de oorsprong ligt van de schade ook een onrechtmatige daad vormt.

8. Overige bepalingen

8.1 Geheimhouding

PHRONESYSS verbindt zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om de vertrouwelijkheid van de door de Klant verstrekte gegevens (inclusief bedrijfsgeheimen) correct te bewaren en deze niet aan derden over te maken, dit behoudens uitdrukkelijke toestemming of een wettelijke verplichting.

8.2 Afwerving van werknemers van PHRONESYSS, contracteren met consultants verbonden aan PHRONESYSS

De Klant verbindt er zich toe en maakt zich sterk dat hij, de met hem verbonden vennootschappen, zijn bestuurders, aandeelhouders alsook uiteindelijk begunstigden, gedurende de duurtijd van de Overeenkomst tussen de Klant en PHRONESYSS alsook gedurende twee (2) jaar na beëindiging van de Overeenkomst, zich zal onthouden van het aanzetten of trachten ertoe aan te zetten van enige persoon, die om het even welk ogenblik gedurende de Overeenkomst een werknemer, consultant, leverancier, klant, prospect of zakelijke relatie is of was van PHRONESYSS (i) om niet langer zaken te doen met PHRONESYSS; (ii) op materiële wijze zijn zaken met PHRONESYSS te verminderen; (iii) aan minder gunstige voorwaarden zaken te doen met PHRONESYSS en/of (iv) op enige wijze de relatie tussen PHRONESYSS en een werknemer, consultant, cliënt, leverancier of andere zakelijke relatie te verstoren.

Aangezien elk individueel geval verschillend kan zijn, komen PHRONESYSS en de Klant overeen dat ze, vóór een geval van afwerving of contractaanbod gebeurt, te goeder trouw naar een oplossing zullen zoeken, met respect voor de belangen van PHRONESYSS en de Klant, de vergelijkbaarheid van de getroffen activiteiten en de duur dat de betrokken werknemer of zelfstandige consultant bij PHRONESYSS werkzaam was. Bij gebreke aan een oplossing aanvaardt de Klant dat een forfaitaire schadevergoeding van 100.000 € – dan wel 200 maal de dagvergoeding indien er met een dagvergoeding wordt gewerkt, per afgeworven werknemer, consultant, leverancier, klant, prospect of zakelijke relatie is bij PHRONESYSS een redelijke schadevergoeding is en deze schadevergoeding proportioneel verschuldigd zal zijn,  onverminderd de mogelijkheid om de reële schade te vorderen als deze hoger zou zijn.

8.3 Maatwerk

Indien de Klant op PHRONESYSS een beroep doet om bijzondere wijzigingen aan de cloudapplicatie of zijn configuratie aan te brengen, dan wordt dit maatwerk gefactureerd zoals in de offerte aangegeven. Bij verbreking van de Overeenkomst van maatwerk door de Klant, wordt de verbrekingsvergoeding vastgelegd op 50% van de prijs, onverminderd de vergoeding voor reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten, dewelke integraal door de Klant vergoed dienen te worden.

8.4 Toepasselijk recht en geschillen

Op de relatie tussen de Klant en PHRONESYSS is het Belgische recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de interpretatie, geldigheid, of uitvoering van de overeenkomst vallen onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen en de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen,. De Partijen kiezen woonst op hun zetel of domicilie en bij gebrek aan een Belgische zetel voor de Klant, op het adres van het Belgisch bijhuis van de Klant, zoals vermeld in de Kruispuntbank Ondernemingen, voor zover deze bestaat.

8.5 GDPR

De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat zij bij het verwerken van persoonsgegevens zal handelen in overeenstemming met de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nationale regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en dat alle gegevens die zij overmaakt aan PHRONESYSS werden verzameld in overeenstemming met de voormelde wetgeving. De verplichtingen van de  Klant en PHRONESYSS worden verder uitgewerkt in de verwerkersovereenkomst die tussen partijen gesloten wordt.

Bijgevolg zal de Klant PHRONESYSS vrijwaren ingeval deze enige vordering ontvangt van een natuurlijke persoon wiens gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst werden verzameld en/of verwerkt en vervolgens overgemaakt aan PHRONESYSS.

De Klant die akkoord gaat met de algemene voorwaarden, wordt geacht tevens akkoord te gaan met de verwerkersovereenkomst.

9. Wijzigingen aan de overeenkomst

Wijzigingen aan de Overeenkomst tussen PHRONESYSS en de Klant kunnen enkel schriftelijk gebeuren. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door PHRONESYSS houdt geenszins een afstand van recht in. Ingeval één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst door de bevoegde rechter nietig, onuitvoerbaar of anderszins niet-verbindend worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich ertoe om de nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wel geldig is en de bedoeling van partijen bij contractsluiting weergeeft.