expert blog categorie

Expert aan het woord: GPP/JAP

Binnen Phronesys beseffen we dat een goede planning belangrijk is om op een efficiënte en effectieve manier vooruitgang te boeken. Zonder een duidelijk doel en planning, zijn we stuurloos en zullen we steeds achter de feiten aanlopen. Dit is op vlak van veiligheid niet anders.

Dynamisch risicobeheersingssysteem

De codex welzijn op het werk verplicht de werkgever een ‘dynamisch risicobeheersingssysteem’ (kortweg: DRBS) toe te passen. Het doel van een DRBS is het planmatig en systematisch uitvoeren van een preventiebeleid. De codex onderscheidt hiervoor twee soort plannen: Globaal preventieplan (GPP) en Jaaractieplan (JAP).

De inhoud van het GPP en het JAP wordt bepaald door de risicoanalyse. De welzijnswetgeving verplicht werkgevers de verschillende risico’s op vlak van welzijn van hun onderneming in kaart te brengen. Om deze risico’s te kunnen beheersen, zullen er aantal preventiemaatregelen moeten worden geformuleerd. Deze maatregelen worden opgenomen in het GPP en het JAP.

Het opstellen van een GPP en JAP is daarom écht maatwerk. De gevaren en risico’s verschillen namelijk van onderneming tot onderneming. Een goede risicoanalyse vormt hierin de basis.

Het Globaal preventieplan en het Jaaractieplan

Het Globaal preventieplan (GPP) is je langetermijnplanning en stel je op om de 5 jaar. Toch is het belangrijk dat je deze up-to-date houdt. Door nieuwe werkmethoden, machines, … liggen risico’s op de loer en is bijsturing van het GPP mogelijks nodig. De inhoud van het GPP staat beschreven in Art. I.2.8 van de codex:

 • Resultaten van de risicoanalyse en de te nemen preventiemaatregelen;
 • Prioritaire doelstellingen en de nodige activiteiten en middelen om deze te bereiken;
 • Opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokkenen;
 • Wijze waarop het GPP wordt aangepast aan gewijzigde omstandigheden;
 • Criteria voor evaluatie van het beleid.

Vervolgens gaan we in het Jaaractieplan (JAP) de concrete uitwerking van het GPP voor het komende dienstjaar bepalen. Het JAP voor het komende dienstjaar stellen we op vóór 1 november. Stel daarom het opstellen van een nieuw JAP niet te veel uit. Ook van het JAP staat de inhoud beschreven in de codex (Art. I.2.9):

 • Prioritaire doelstellingen komende dienstjaar en de nodige activiteiten en middelen om deze te bereiken;
 • Opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokkenen;
 • Aanpassingen die moeten worden aangebracht aan het GPP t.g.v. gewijzigde omstandigheden, ongevallen, het jaarverslag of adviezen van CPBW.
TIP: Beschrijf je doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden). Bijvoorbeeld: 
Wat? Kennis brandveiligheid verhogen van de werknemers door opleiding kleine blusmiddelen.
Wie? Verantwoordelijke: persoon X Betrokken actoren: alle medewerkers
Wanneer? Deadline: 01/06/2022
Middelen? Organisatorisch: 1 opleidingsdag Financieel: prijs opleiding

Het is de werkgever zijn verantwoordelijk om een GPP en een JAP te voorzien. Bij zowel het opstellen van het GPP als JAP betrekt de werkgever zijn hiërarchische lijn en vraagt hij advies aan de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW). Vervolgens legt hij deze plannen ook voor aan zijn Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) voor goedkeuring. Bij afwezigheid van een CPBW legt men dit voor aan de vakbondsafvaardiging of aan de werknemers via rechtstreekse participatie.

Hoe kan Phronesys je helpen?

Met behulp van Phronesys stel je makkelijk je risicoanalyses op op basis van downloadbare templates. Geef op een overzichtelijke manier je risico’s en preventiemaatregelen weer, en visualiseer deze door er foto’s aan toe te voegen.

Hierdoor krijg je de nodige input om vervolgens je Globaal preventieplan (GPP) en Jaaractieplan (JAP) op te stellen. Via een kant-en-klare vragenlijst gebaseerd op de welzijnswetgeving, weet je onmiddellijk waar te beginnen om je GPP op stellen. Beslis vervolgens de nodige middelen, betrokken personen en in welke jaar je de acties wil uitvoeren. Tenslotte stuur je het GPP naar de nodige personen en vraag je ze om het GPP te beoordelen. Eens iedereen het GPP heeft goedgekeurd, wordt deze gepubliceerd. Nadat je het GPP hebt opgesteld, worden de toegewezen acties automatisch in het jaaractieplan opgenomen.

Is het de eerste keer dat je een GPP/JAP opstelt? Of wil je graag een nieuwe kijk op je preventiebeleid? Onze consultants ondersteunen op dagelijkse basis bedrijven bij de uitwerking en de uitvoering van hun preventiebeleid. Ze staan je met plezier bij!

Maarten Pino – Phronesys SHEQ-consultant

 • MSc in milieu- en preventiemanagement
 • Preventieadviseur niveau 1
 • Milieucoördinator A

Meer over onze adviesverlening?